nptuu 1356 -16
1101 1357 +16

Kiểu: Cờ tướng, 10/1/2024

129 nước, 22 phút : 51 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết