Bicute 1512 -22
1101 1373 +22

Kiểu: Cờ tướng, 10/1/2024

53 nước, 10 phút : 9 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ