Kiểu: Cờ tướng, 10/1/2024

81 nước, 24 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua