abcdef2907 1496 -19
1101 1424 +19

Kiểu: Cờ tướng, 11/1/2024

5 nước, 1 phút : 52 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ