abcdef2907 1477 -18
1101 1443 +18

Kiểu: Cờ tướng, 11/1/2024

45 nước, 8 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết