1101 1466 +12

Kiểu: Cờ tướng, 11/1/2024

54 nước, 8 phút : 0 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ