vinh1239 1458 +17
1101 1478 -17

Kiểu: Cờ tướng, 11/1/2024

72 nước, 10 phút : 30 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết