Kiểu: Cờ tướng, 12/1/2024

44 nước, 11 phút : 56 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ