Kiểu: Cờ tướng, 12/1/2024

77 nước, 23 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ