Kiểu: Cờ tướng, 12/1/2024

37 nước, 8 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua