Chestlover 1461 -16
1101 1500 +16

Kiểu: Cờ tướng, 13/1/2024

35 nước, 7 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết