1101 1516 +16
Chestlover 1445 -16

Kiểu: Cờ tướng, 13/1/2024

52 nước, 13 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua