Quân đen 0 0
COUPOL 1648 0

Kiểu: Cờ úp, 14/1/2024

65 nước, 8 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết