window11 1345 +15
na0963225 1286 -15

Kiểu: Cờ úp, 14/1/2024

46 nước, 8 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua