72phepbien 1700 +9
1101 1532 -9

Kiểu: Cờ tướng, 14/1/2024

36 nước, 10 phút : 25 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua