1101 1523 -9

Kiểu: Cờ tướng, 14/1/2024

33 nước, 7 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua