1101 1514 -9

Kiểu: Cờ tướng, 14/1/2024

50 nước, 15 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết