1101 1528 -9

Kiểu: Cờ tướng, 14/1/2024

52 nước, 11 phút : 30 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết