NgTai 2108 +2
COUPOL 1711 -2

Kiểu: Cờ úp, 15/1/2024

36 nước, 4 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua