COUPOL 1709 -2
NgTai 2110 +2

Kiểu: Cờ úp, 15/1/2024

29 nước, 3 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua