Kiểu: Cờ tướng, 16/1/2024

32 nước, 9 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ