Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 16/1/2024

53 nước, 8 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ