dungviet 1583 +14
1101 1538 -14

Kiểu: Cờ tướng, 16/1/2024

48 nước, 8 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua