Kiểu: Cờ tướng, 16/1/2024

64 nước, 13 phút : 0 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua