bichlk 1542 -2
1101 1506 +2

Kiểu: Cờ tướng, 16/1/2024

140 nước, 19 phút : 51 giây

Hòa cờ!