phong0506 1684 -23
1101 1510 +23

Kiểu: Cờ tướng, 17/1/2024

65 nước, 17 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết