na0963225 1315 +15
V74091497 1271 -15

Kiểu: Cờ tướng, 18/1/2024

56 nước, 5 phút : 4 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết