na0963225 1345 -17
V74091497 1241 +17

Kiểu: Cờ tướng, 18/1/2024

61 nước, 7 phút : 12 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết