na0963225 1341 +15
den1208 1290 -15

Kiểu: Cờ tướng, 23/1/2024

126 nước, 24 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết