Kiểu: Cờ tướng, 23/1/2024

50 nước, 7 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ