Kiểu: Cờ úp, 23/1/2024

22 nước, 3 phút : 37 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ