GT2023 1436 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 26/1/2024

29 nước, 1 phút : 32 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết