GT2023 1457 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 28/1/2024

35 nước, 2 phút : 46 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết