GT2023 1457 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 28/1/2024

54 nước, 3 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ