AlexTran 1372 +17
Aasaaa 1369 -17

Kiểu: Cờ úp, 29/1/2024

26 nước, 6 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ