GT2023 1448 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 29/1/2024

18 nước, 1 phút : 12 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua