echxanh77 1257 +16
na0963225 1259 -16

Kiểu: Cờ úp, 30/1/2024

44 nước, 6 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết