567lamvu 1599 +15

Kiểu: Cờ úp, 4/2/2024

36 nước, 4 phút : 9 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ