Quân đen 0 0
Xaydung 1621 0

Kiểu: Cờ úp, 4/2/2024

65 nước, 12 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết