Xaydung 1621 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 4/2/2024

51 nước, 10 phút : 0 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ