Kiểu: Cờ úp, 5/2/2024

107 nước, 12 phút : 15 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết