Kiểu: Cờ úp, 5/2/2024

92 nước, 9 phút : 34 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết