Satco2 1609 +13

Kiểu: Cờ úp, 5/2/2024

74 nước, 10 phút : 59 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua