Satco2 1622 +13

Kiểu: Cờ úp, 5/2/2024

98 nước, 11 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ