Kiểu: Cờ úp, 12/2/2024

47 nước, 6 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết