Kiểu: Cờ úp, 12/2/2024

14 nước, 1 phút : 40 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết