Kiểu: Cờ úp, 12/2/2024

105 nước, 14 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua