Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

60 nước, 8 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ