huy728 1242 -1

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

4 nước, 1 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ