nhuthuy 1620 +18

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

91 nước, 10 phút : 1 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua